2015, un any amb molta feina a la gestió de residus

L’any 2015 ens ha duit una intensa activitat legislativa que, sens dubte, tindrà conseqüències tant per als productors de residus com per als gestors dels mateixos. Havent estat un any intens en el sector dels residus, de 2015 cal destacar dos aspectes. D’una banda, la nova planificació espanyola sobre residus (PEMAR) aprovada en el mes de novembre, que estableix les directrius de la gestió de residus per a totes les Comunitats Autònomes. Des de l’Associació d’empreses Gestores de Residus i Recursos Especials, ASEGRE, destaquen d’aquest pla el reconeixement perquè s’intensifiquin les actuacions en matèria d’inspecció i control, alguna cosa indispensable perquè s’evitin les males pràctiques existents en l’actualitat. I d’altra banda, també cal ressenyar l’aprovació de les normes espanyoles sobre trasllat de residus i sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, així com les noves normes europees sobre classificació dels residus com a perillosos i sobre etiquetatge.Una d’elles, el Reial decret de trasllat de residus, determina la traçabilitat que hauran de seguir els residus en els seus trasllats entre comunitats autònomes. Aquest Reial decret estableix l’existència prèvia d’un contracte de tractament i que el residu en el seu trasllat estigui acompanyat a tot moment d’un document d’identificació, que substitueix al document de control i seguiment. Per facilitar l’aplicació d’aquesta norma s’està desenvolupant una aplicació telemàtica que es preveu que estigui finalitzada aquest any. Aquesta aplicació telemàtica hauria de facilitar els indicats tràmits, garantir la traçabilitat dels residus i reduir la càrrega administrativa.L’altra normativa destacable és la relativa als canvis en els criteris de perillositat i d’etiquetatge dels residus. Les característiques de perillositat passen a denominar-se HP (Hazardous Properties), i s’inclouen canvis en la forma en què es determinen. A més, per a la identificació dels riscos dels residus perillosos mitjançant els pictogrames que es realitzen en l’etiquetatge, s’han de seguir les normes internacionals i comunitàries vigents, segons l’establert pel Reglament (CE) 1272/2008 del Parlament i del Consell de 16 de desembre de 2008 sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles. És important recordar que la responsabilitat de la caracterització dels residus és del productor i, en aquest sentit, cal esperar que les administracions autonòmiques exigeixin en 2016 amb major intensitat l’adequada caracterització d’aquests residus.Finalment, la novetat que sens dubte serà més decisiva és l’estratègia d’economia circular de la Unió Europea que suposarà la revisió de nombroses directives al llarg dels propers anys. La Comissió Europea va presentar el 2 de desembre la seva proposta, que inclou una comunicació i un pla d’acció amb 51 mesures dirigides al sector de la manufactura, consum, gestió de residus, matèries primeres secundàries, innovació, i a qüestions específiques com els plàstics, residus d’aliments, matèries primeres crítiques, construcció i demolició, així com biomassa.Amb seguretat, la mesura que major efecte tindrà sobre el sector de residus és la revisió legislativa que suposa la modificació de les directives sobre els residus, residus d’envasos i embalatges, abocadors, vehicles fora d’ús, bateries i acumuladors i residus d’aparells elèctrics i electrònics. Entre les propostes destaquen els nous objectius de preparació per a la reutilització i reciclatge de residus municipals, residus d’envasos i residus de construcció i demolició, així com la limitació per 2030 del dipòsit en abocador dels residus municipals fins al 10 per cent dels generats. 

Subscriure's al nostre butlletí