Actuació en casos d'emergències relacionades amb l'abocament de substàncies químiques

Les característiques intrínseques d’alguns dels productes químics que es manegen en els processos industrials fa que aquests hagin de ser manipulats i emmagatzemats contemplant determinades precaucions i mesures de seguretat. Així mateix per a una manipulació segura és necessari identificar i conèixer les propietats fisicoquímiques i toxicològiques de les substàncies que es manegen, els seus efectes sobre la salut i els efectes sobre el medi ambient de cada substància específica. Només així es poden definir les actuacions preventives a realitzar per manipular i emmagatzemar els productes de forma segura, evitant situacions accidentals així com limitar les conseqüències en cas que aquestes situacions accidentals es produeixin. No obstant això les situacions accidentals que involucren substàncies perilloses com ara fuites, vessaments, abocaments, etc exigeixen l’actuació ràpida i precisa de personal, mitjans materials i equips especialitzats, no sempre disponibles a les instal.lacions industrials. ADALMO posa a disposició de les empreses un servei d’assistència especialitzada en l’atenció de casos d’emergència relacionats amb l’abocament de substàncies químiques emmagatzemades en qualsevol instal · lació. Per a l’execució d’aquesta assistència, Adalmo compta amb un equip tècnic i professional especialitzat, en guàrdia les 24 hores del dia, capacitat per prestar atenció permanent en cas de produir-se una situació accidental relacionada amb la manipulació i / o emmagatzematge de productes químics, i realitzar la posterior retirada dels residus químics generats. La Unitat d’Intervenció Immediata no només actua en cas de produir-se una situació de risc, sinó que també exerceix tasques de supervisió i prevenció de la zona d’actuació, i dels equips d’emergència instal · lats per a tal fi.

Subscriure's al nostre butlletí