Aprovada la nova Llei de residus i sòls contaminats per una economia circular

A través d’aquesta iniciativa s’incorporen al nostre ordenament jurídic la Directiva (UE) 2018/851, així com les principals obligacions derivades de la Directiva (UE) 2019/904 relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient, coneguda com la Directiva sobre plàstics d’un sol ús.

Actualitza certs aspectes de la Llei de residus i sòls contaminats de l’any 2011, com ara la delimitació de la responsabilitat del productor del residu, l’aplicació dels conceptes de subproducte i fi de la condició de residu, l’actualització del règim sancionador o el reforç de la recollida separada.

A partir de l’1 de gener de 2023, s’haurà de cobrar un preu per cadascun dels productes de plàstic, essent diferenciats al tiquet de venda. També introdueix un impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, que es gravarà amb 0,45 euros per quilogram.

Així mateix, la llei també prohibeix la introducció al mercat de productes de plàstic com bastonets de cotó, palletes (amb certes excepcions), coberts, plats, agitadors de begudes, palets destinats a subjectar globus, recipients per a aliments i begudes de poliestirè expandit, tots els productes de plàstic oxodegradable i les microesferes de plàstic de menys de 5 mm.

El text introdueix també un impost sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Aquest tribut recauria “sobre el lliurament de residus a abocadors, instal·lacions d’incineració o de coincineració per a la seva eliminació o valorització energètica”.

Aquesta llei preveu la implantació de noves recollides separades de residus per a bioresidus domèstics, abans del 30 de juny del 2022 per a les entitats locals amb més de 5.000 habitants, i abans del 31 de desembre del 2023 per a la resta de municipis. Així mateix, estableix la recollida de residus tèxtils, d’olis de cuina usats, de residus domèstics perillosos i de residus voluminosos abans del 31 de desembre del 2024.

A més, prohibeix la destrucció d’excedents no venuts de productes no peribles com ara tèxtils, joguines, aparells elèctrics, entre d’altres, llevat que aquests productes s’hagin de destruir d’acord amb una altra normativa.

Si vols conèixer els detalls, consulta’ns!

Subscriure's al nostre butlletí