Aprovat el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR)

El Consell de Ministres va aprovar, a proposta del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient, el Pla Estatal Marco de Gestió de Residus (PEMAR) 2016-2022, que estableix les línies estratègiques i les mesures necessàries per avançar cap a la denominada economia circular i impulsar la preparació per a la reutilització i el reciclat.

L’objectiu final del Pla, igual que el de la política comunitària de residus, és convertir a Espanya en una societat eficient en l’ús dels recursos, que avanci cap a una economia circular. Es tracta, en definitiva, de substituir una economia lineal basada a produir, consumir i tirar, per una economia circular en la qual es reincorporin al procés productiu una vegada i una altra els materials que contenen els residus per a la producció de nous productes o matèries primeres.

Aquest Pla, que és l’instrument per orientar la política de residus a Espanya en els propers sis anys, promourà les actuacions que proporcionen un millor resultat ambiental i que assegurin que Espanya compleix amb els objectius legals de gestió de residus.

Entre aquests objectius, destaca per la seva rellevància el de reciclat de residus domèstics i similars: l’any 2020 ha de destinar-se a preparació per a la reutilització i reciclat el 50% d’aquests residus. Amb dades de 2012, Espanya se situa en el 29% del reciclat de residus municipals.

El PEMAR aplica el principi de jerarquia establert en la normativa comunitària de residus, per reduir l’eliminació de residus -fonamentalment, a través del dipòsit en abocador-, mitjançant l’increment de la preparació per a la reutilització, el reciclat i altres formes de valorització, inclosa la valorització energètica. Per aconseguir-ho, el Pla aposta per augmentar la recollida separada de residus, especialment en relació amb la fracció debiorresiduos dels residus municipals.

També destaca la necessitat de continuar treballant en la coordinació amb totes les administracions competents en aquest àmbit, de millorar la informació i la transparència en l’àmbit dels residus i d’harmonitzar les taxes i l’ús d’instruments econòmics per evitar barreres entre comunitats autònomes.

A més, aposta per enfortir, incrementar i coordinar les activitats d’inspecció, control i vigilància, destinar recursos humans i econòmics, per una major i millor comunicació i sensibilització i per potenciar l’ús dels materials procedents dels residus. El Pla incorpora, així mateix, les orientacions i l’estructura a la qual hauran d’ajustar-se els plans autonòmics de gestió de residus.

Al costat dels beneficis ambientals del Pla (protecció de la salut humana, dels recursos naturals i el clima), aquesta iniciativa aporta a més beneficis socials i econòmics associats a  la major activitat econòmica relacionada amb els residus, a l’increment de la disponibilitat de matèries primeres en condicions segures i a la creació d’ocupació derivada del foment de la preparació per a la reutilització i del reciclat. Segons les estimacions de la Comissió Europea, si s’aplica tota la normativa vigent en matèria de residus es crearien  més  de  400.000  ocupacions  en  la  Unió  Europea, dels quals 52.000 es localitzarien a Espanya.

Subscriure's al nostre butlletí