Com saber si un residu és perillós?

La manipulació i abocament incorrecte dels residus perillosos pot alliberar substàncies que resulten nocives per a la salut humana o el medi ambient. Per això la normativa sobre residus estableix l’obligació de gestionar-los adequadament: identificació, segregació, emmagatzematge correcte i lliurament a una empresa autoritzada per a la seva gestió, com és Adalmo.La Llei de Residus diu que són perillosos «aquells que figurin en la llista de residus perillosos, aprovada en el Reial decret 952/1997, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. Els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que pugui aprovar el Govern de conformitat amb l’establert en la normativa europea o en convenis internacionals dels quals Espanya sigui part».En tot cas, un material o producte rebutjat ha de ser tractat com un residu perillós sempre que presenti alguna de les següents característiques: explosiu, comburent, inflamable, irritant, nociu, tòxic, carcinògen, infecciós, mutagènic o ecotòxic. Per saber si el producte que tenim és perillós o no, en l’etiqueta o fitxa de seguretat del mateix trobarem els pictogrames corresponents que ens aclariran els dubtes.Un altre camí per determinar si un residu és perillós o no, és consultar la Llista Europea de Residus (LER). Aquesta Llista, aprovada per l’Ordre MAM/304/2002, classifica els diferents tipus de residus mitjançant codis de 6 xifres (codi LER). Si el residu té associat un asterisc (*) al costat del codi, aquest serà considerat com a perillós, en cas contrari el residu serà no perillós.Alguns exemples de residus perillosos són la majoria dels olis, els dissolvents, els absorbents, les bateries de plom, els aerosols, piles Ni-Cd o amb mercuri, aparells elèctrics, reactius de laboratori, restes de pintura, fluorescents, revelador fotogràfic, etc.Estem treballant en nous continguts com: som productor de residus perillosos?, com hem de gestionar els residus perillosos? Si estàs interessat en algun tema en concret no dubtis a demanar-nos-ho enviant un email a info@adalmo.com

Subscriure's al nostre butlletí