Comprar ferralla

Recolecció de ferralla: l’acer inoxidable

Comprar ferralla i recuperar metalls és una de les activitats principals d’Adalmo. Adquirim ferralla per al seu reciclatge i evitar que contamini el medi ambient o bé es faci un mal ús d’aquesta.

El reciclatge de ferralla és molt rellevant en el sector de reciclatge, tenint en compte la importància i el volum de residus metàl·lics: ferralles generades en desballestaments, maquinària diversa, cablejat, vehicles de transport en desús, així com trens o vaixells, residus d’aparells elèctrics i electrònics, etc.

Els gestors de residus com Adalmo són els que recullen, classifiquen i tracten tota aquesta ferralla per poder reutilitzar-la en nous processos productius. L’acer i el ferro, de la mateixa manera que la resta dels metalls, poden ser reciclats un cop que el seu ús inicial ha arribat al seu terme. Poden reciclar-se pràcticament de forma il·limitada sense perdre qualitat, no importa quin hagi estat el seu origen (l’acer és un dels materials més reciclats del món). Això suposa un important benefici mediambiental (reducció de la contaminació de l’aire i aigua o menor generació de residus) i a nivell econòmic suposa estalvis en termes energètics, menor ús d’aigua, i estalvis en l’ús de matèries primeres.

Així que si has de buidar una nau industrial o desfer-te d’aquesta ferralla que molesta al teu traster, Adalmo és la solució. Ens encarreguem de comprar ferralla al millor preu del mercat. És molt senzill, visita la nostra Planta de recuperació de metalls a Can Valero. A més de fer-te la millor valoració, ens comprometem a pagar-te en mà, en metàl·lic i al moment.

Comprar ferralla: l’acer inoxidable

Les empreses espanyoles del sector siderúrgic reciclen tot l’acer que es produeix al país i importen de l’exterior fins a cinc milions de tones de ferralla per al seu reciclatge.

L’acer és un material amb rendiments de reciclatge pràcticament del 100%, comparables als dels metalls nobles. A més, les seves propietats magnètiques faciliten la seva recuperació, independentment que hagi estat recollit de forma separada o barrejat amb altres residus, de manera que la pràctica totalitat de l’acer disponible es recicla.

En Adalmo tenim capacitat suficient per reciclar la ferralla d’acer que es genera a les Illes Balears i, a més, afegim valor amb total garantia mediambiental al reciclar tones de ferralla evitant que s’importin de l’exterior.

L’acer és un material d’origen natural; el 8% de l’escorça terrestre és òxid de ferro i el 5% és ferro. El seu reciclatge comporta estalvis de fins al 80% d’energia, 85% d’aigua i 95% de carbó, el que permet reduccions d’emissions del 80%. Gràcies aquesta optimització, en els últims vint anys s’han reduït les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle en un 50%, tot i haver augmentat la producció d’acer un 50%.

El sector de l’acer és un exemple d’economia circular, aplicant els seus principis de convertir els residus en recursos. Així, avui se segueix reciclant acer fabricat fa més de 150 anys. La indústria siderúrgica culmina el cicle, reciclant la ferralla recollida i fabricant amb ella acer, que s’utilitzarà en nous productes.

En Adalmo, com a promotors del reciclatge i reutilització de la ferralla sobrant de l’activitat industrial incentivem a les empreses perquè puguin recol·lectar aquest tipus de materials i tractar-los adequadament.

Subscriure's al nostre butlletí