Comunicat del Servei de Residus: Confirmació de la substitució del justificant d’entrega de residu perillós.

El passat 23 de maig hem rebut la confirmació per part del Servei de Residus de la substitució tant del Document de Control de Recollida de residus perillosos (DCR o HRI) com del Justificant d’entrega, pel Document d’Identificació (DI), tal com preveu el vigent Reial Decret 180/2015 de trasllat de residus i Llei autonòmica 8/2019 de residus i sòls contaminats.

Per tant, el control dels residus que retirem als nostres clients ja no es realitzarà mitjançant el justificant d’entrega que fins ara Adalmo facilitava per a cada residu perillós, sinó que l’únic document vàlid i obligatori per acreditar els moviments de residus dins i fora de la Comunitat Autònoma serà el DI, que a l’hora substitueix l’antic DCS (Document de Control i Seguiment).

Segons aquest Reial Decret 180/2015, el productor del residu ha de lliurar a cada retirada el DI al transportista perquè acompanyi el residu fins a les instal·lacions del gestor. Amb la finalitat de facilitar aquest tràmit als nostres clients, s’ha adaptat el format de l’albarà de servei perquè inclogui totes les dades del DI segons annex I del RD 180/2015. L’albarà té doble finalitat: servir com a comprovant del servei però també servir com a DI. Per tant, és important que a partir d’ara guardin la còpia de l’albarà que deixa el conductor per justificar les retirades de residus.

No obstant això, si desitgen emetre vostès el DI, no hi ha cap inconvenient. Simplement en cada retirada se li ha de lliurar al conductor aquest document, el qual es guardarà juntament amb l’albarà del servei. Els podem facilitar un model amb el contingut de l’annex I del RD en cas que optin per realitzar vostès aquest document.

En el moment en què es produeixi la plena posada en funcionament de la plataforma SINGER per part del Govern dels Illes Balears i la plataforma eSir per part del Ministeri, tota la tramitació s’haurà de fer per mitjans electrònics.

En qualsevol cas es poden posar en contacte amb el nostre Dpt. De Medi Ambient per a qualsevol aclariment al respecte.

Subscriure's al nostre butlletí