Desamiantat de la nau incendiada d'una bugaderia

Hem dut a terme els treballs de desamiantat de la nau de Lavanderías Diana a Consell, on el mes passat es va originar un incendi i part de la coberta es va cremar.

L’equip de Adalmo ha realitzat la retirada, condicionament i gestió del material de fibrociment amb amiant de la zona 0 de la nau. Protegits amb equipament altament especialitzat, els treballadors van retirar el material nociu que conté amiant, un mineral natural compost per fibres microscòpiques perilloses que al dispersar-se en l’aire poden dipositar-se en els pulmons i romandre en el cos humà durant anys, i poden provocar malalties com el càncer de pulmó, el mesotelioma o l’asbestosi.

També es va a procedir a retirar les dues cobertes formades per dues capes de plaques de fibrociment, amb una superfície total d’uns 5.200 m2, tot això d’acord amb el Reial Decret 396/2006, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

Adalmo està inscrit al RERA per realitzar tot tipus de treballs amb materials que contenen amiant. La nostra tasca comprèn:

• Assessorament tècnic.

• Estudi i detecció de materials amb amiant.

• Elaboració de Plans de Treball, i seguiment administratiu fins a la resolució aprovatòria del Pla.

• Retirada dels materials amb amiant.

• Mostrejos personals i ambientals de fibres d’amiant en l’aire. Informes dels resultats per un laboratori homologat.

• Transport i gestió del residu generat.

Subscriure's al nostre butlletí