Desmantellament i neteja industrial

Ens encarreguem del conjunt d’accions necessàries per a la posada fora de servei d’una instal · lació, estructura o equip, d’una forma segura, selectiva i eficient econòmicament, incloent la descontaminació  i la retirada de tots els residus generats.

També realitzem les tasques de desballestament industrial, consistents en desmuntar i trossejar els elements metàl · lics (estructura, maquinària, …), utilitzant diversos mètodes de tall manual, mitjançant oxicorte o altres tècniques, i mecànic, mitjançant cisalles de tall sobre maquinària portadora.

El desmantellament inclou sempre una part important de treballs manuals de desmuntatge, separació i gestió de materials. Adalmo realitza una important tasca en aquest camp, ja que el nostre treball no es limita al desmantellament pròpiament dit, sinó que inclou el condicionament, tractaments de recuperació i també el trasllat al gestor final dels diferents tipus de residus generats.

A més, en el cas d’existir residus perillosos (ex. amiant, PCB, dipòsits de combustible, sòls contaminats …) duem a terme la descontaminació mitjançant l’actuació d’especialistes, que els retiren i descontaminen l’espai de treball per poder realitzar qualsevol altra tasca.

Aquesta gestió integral dels residus és el signe que ens distingeix com a empresa especialitzada, sempre orientada fonamentalment a posar l’última tecnologia al servei del medi ambient.

Subscriure's al nostre butlletí