El GRUP TRAGSA adjudica a Adalmo la gestió de residus perillosos de les seves obres a Mallorca

L’activitat de Grup Tragsa està enfocada a la realització d’obres, treballs i prestació de serveis relacionats amb el desenvolupament del medi rural i la conservació de la natura, així com en tot tipus d’emergència social, catàstrofe natural o accident climàtic.

Adalmo ha estat adjudicatari d’el servei de retirada i transport de residus perillosos procedents de les obres i oficines de l’Empresa de Transformació Agrària a l’illa de Mallorca, com ara absorbents i draps contaminats, filtres d’oli, aerosols, mescles bituminoses, hidrocarburs, productes químics, restes de pintura i vernís, envasos contaminats, tòner, fluorescents, piles i fustes tractades.

Quines obligacions tenen els Promotors i Constructors respecte als RCD?

El Promotor, com Productor dels residus, ha d’incloure en el projecte d’execució de l’obra un Estudi de Gestió de Residus i un inventari de residus perillosos, i assegurar el seu enviament a gestors autoritzats de residus perillosos, com és Adalmo.

El Constructor, com Posseïdor dels residus, té l’obligació de separar els residus en funció de les classes i quantitats especificades en el RD 105/2008, i lliurar-los al gestor autoritzat, mantenint-los en condicions adequades d’higiene i seguretat, evitant la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.

En Adalmo realitzem tots els tràmits relacionats amb la gestió integral dels residus generats en les obres (contracte de tractament, Documents d’Identificació, arxiu cronològic, generació d’etiquetes, subministrament de contenidors, etc.), adaptat sempre als últims requeriments legals per complir amb la normativa vigent.

Subscriure's al nostre butlletí