Els tallers mecànics, principals productors de l'oli industrial usat de Balears

Els tallers mecànics van generar el 41% de l’oli usat a Balears (1.265 tones), de manera que la seva activitat es va convertir en 2016 en la principal productora d’aquest residu. Això es deu al fet que aquest sector destaca per ser el que major quantitat d’olis lubricants consumeix, el 57% de la quantitat total comercialitzada.

Adalmo, Gestor de residus autoritzat amb NIMA 0700000002 i adherit a SIGAUS, s’ocupa de la recollida de l’oli usat a Balears. En total s’han atès més de 900 tallers recollint 3.082 tones d’oli usat.

Aquests olis poden contenir substàncies o compostos tòxics de clor, fòsfor, sofre, zinc, metalls pesats (plom, cadmi …), etc. així com compostos aromàtics, tots ells altament contaminants, convertint-se en un residu perillós que requereix un adequat tractament. Si no són gestionats correctament danyarien greument el medi ambient ia més suposen un risc per a la salut.

Mitjançant el lliurament d’aquest residu a Adalmo, els productors d’olis industrials compleixen l’obligació de garantir la correcta gestió dels olis usats i, amb això, reduir el seu impacte ambiental.

Adalmo garanteix la seva adequat tractament per convertir el residu de nou en matèria primera i evitar refinar més petroli. L’oli usat recollit a les Balears l’any passat va ser valoritzat en la seva totalitat, el 95,5% es va regenerar permetent retornar al mercat 1.291 tones de lubricants equiparables al 25% del consum en la Comunitat. A més, aquest tractament va fer possible evitar l’emissió a l’atmosfera de 5.815 tones de diòxid de carboni (CO2). El 4,5% restant, no apte per a ser regenerat, es va tractar per valorització energètica, produint-se en Balears una energia equivalent a 1 GWh, suficient per abastir el consum anual de 234 llars a les Illes.

Subscriure's al nostre butlletí