Es retiren els sostres d'uralita en 5 col·legis públics de Calvià

S’estan reemplaçant les cobertes de Son Ferrer, Ses Rotes Velles, Xaloc, Cas Saboners i Puig de Sa Ginesta.L’amiant és un mineral natural compost per fibres microscòpiques perilloses que quan es dispersen en l’aire i davant la possibilitat de respirar-les podrien dipositar-se en els pulmons i romandre allà durant anys. L’amiant provoca malalties com la asbestosis, càncer de pulmó i mesotelioma.Fins a quin punt suposa un risc per a la salut la presència d’amiant en els centres educatius? Pel simple fet que un edifici tingui amiant en la seva estructura no significa que arribi a afectar a la salut de les persones. Per derivar en malalties respiratòries és necessària una exposició a la pols que es genera de manera intensa i perllongada en el temps. Per exemple, si hi ha un moviment de les fibres que ho componen, és a dir si es manipula: si hi ha obres o si té lloc un enderrocament en una infraestructura amb amiant. Així, pot afectar a persones que treballin directament manipulant aquest material, però és molt excepcional que afecti a algú perquè la pols està en l’ambient.Actualment, Adalmo participa en les obres de reemplaçament dels sostres d’uralita en cinc col·legis del municipi de Calvià. En concret, s’estan retirant 900 m2 de coberta que pertànyen als porxos destinats a zona de pati cobert. Aquestes cobertes estan formades per plaques ondades de fibrociment que contenen amiant, material prohibit des de 2001 pel Govern per resultar nociu per a la salut, des d’aquest moment no es pot produir ni comercialitzar fibres d’amiant ni productes que les continguin. Els centres escolars on se substituiran les cobertes són els de Xaloc, Són Ferrer, Ses Rotes Velles, Puig de Sa Ginesta i Cas Saboners. L’actuació respon a les inquietuds expressades per pares d’alumnes i equips directius dels centres per la presència d’amiant en aquestes estructures, que ja tenen certa antiguitat i es van deteriorant, per la qual cosa l’Ajuntament de Calvià va decidir la seva substitució per altres de materials innocus per preservar la salut i el benestar dels usuaris dels centres.Un total de 35 col·legis i instituts de l’arxipèlag encara tenen estructures amb amiant, un element que està present en les plaques de fibrociment conegudes com uralita, manufacturades i col·locades abans de 2001. Adalmo està inscrit en el RERA per realitzar tot tipus de treballs amb materials que contenen amiant i disposa d’un equip especialitzat propi per a la realització de descontaminacions. Així mateix, en estar autoritzat per la Conselleria de Medi Ambient com a gestor de residus que contenen aquest element, també realitzem la seva retirada i dipòsit en abocador en la Península.

Subscriure's al nostre butlletí