Gestió de residus a Clíniques Veterinàries

Les Clíniques Veterinàries produeixen principalment els següents tipus de residus:

  • Residus sanitaris no específics: residus no perillosos classificats com a grup II, com a material de cura, guants, màscares i bates sol ús, tèxtils tacats amb fluids no infecciosos, bosses i vials amb restes de sang, orina, etc.
  • Residus sanitaris específics: residus perillosos classificats com a grup III. S’inclouen:

-Tallants i punxants: ara les fulles de bisturí, agulles hipodèrmiques i qualsevol objecte tallant o punxant susceptible d’estar en contacte amb sang i derivats, així com els xips d’identificació.

-Cultius d’agents infecciosos i vacunes, inclosos envasos i material de rebuig en contacte amb ells.

-Residus anatòmics, sang i hemoderivats.

-Medicaments citostàtics.

  • Altres residus perillosos: solucions i reactius de laboratori, líquids radiològics, etc.

Les obligacions pel que fa a la gestió d’aquests residus estan marcades per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i el Decret 136/1996, de 5 de juliol, d’ordenació de la gestió dels residus sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segons aquesta normativa, els centres veterinaris estan considerats com Petits Productors de Residus Perillosos, és a dir, generen residus però en quantitat menor de 10.000 kg / any. Cada centre ha de complir les següents obligacions:

  1. Inscriure en el Registre de Productors de Residus de la Conselleria de Medi Ambient.

  2. Separar adequadament els residus i no barrejar-los.

  3. Envasar i etiquetar els recipients de forma correcta d’acord amb la normativa establerta.

  4. Lliurar a un transportista i gestor autoritzat dels residus perillosos i sanitaris (Cal formalitzar un contracte amb una empresa que estigui autoritzada).

  5. Portar un llibre registre dels residus produïts.

  6. Conservar la documentació dels residus que ens lliura el gestor.

  7. Tenir la documentació a disposició de l’autoritat competent.

Adalmo està autoritzat per al transport i gestió de tot tipus de residus perillosos i sanitaris. Subministrem als nostres clients els recipients i etiquetes necessaris per al correcte emmagatzematge dels residus. També realitzem la documentació i tràmits necessaris per complir amb la normativa. Consulta’ns i evita sancions!

Subscriure's al nostre butlletí