La radioactivitat a la ferralla

Les substàncies radioactives s’utilitzen en diverses activitats sanitàries , industrials , agrícoles i científiques , així com en instal·lacions nuclears , ja que les radiacions ionitzants són la millor via per diagnosticar i curar certes malalties , localitzar i estudiar defectes en materials , localitzar fuites d’aigües o gasos ; investigar noves substàncies i processos , etc.

L’ús dels materials radioactius en aquestes instal·lacions ha d’efectuar-se d’acord amb l’estricta legislació existent per evitar el dany que treballadors , públic i medi ambient poden rebre si no són emprats correctament . Això vol dir que el material radioactiu només pot ser gestionat en instal·lacions i per persones autoritzades , fins i tot quan aquests materials són residus .

Malgrat aquests controls , s’ha constatat de forma esporàdica la presència de material radioactiu fora del sistema establert , en particular en el procés de recuperació de metalls . Tot i que la possibilitat és remota , si es tracta de quantitats importants de material radioactiu , es poden produir greus trastorns a la indústria metal·lúrgica , comportant risc per a la salut dels treballadors , del públic o del medi ambient .

Per reduir al màxim la probabilitat que es produeixin situacions d’aquest tipus en el sector metal·lúrgic s’aplica el Protocol sobre la vigilància i detecció de radioactivitat en els magatzems i indústries on es manipula la ferralla com a matèria primera , a qui Adalmo , com a gestor autoritzat per a la recuperació de ferralla de ferro i altres metalls , està adscrit .

En el nostre centre del Polígon de Ses Veles es realitza la vigilància dels materials a l’entrada de la instal·lació mitjançant el sistema de detecció instal·lat , un pòrtic que mesura la radiació al pas de cada partida de ferralla , activant les alarmes quan detecten nivells de radiació anòmals . Aquests equips són extremadament sensibles , de manera que activen les alarmes tot i que el contingut de radioactivitat sigui mínim i molt per sota dels nivells que puguin resultar nocius per a la salut .

En cas de detecció de material radioactiu s’ha de notificar al Consell de Seguretat Nuclear , i aïllar , emmagatzemar i custodiar en condicions de seguretat el material radioactiu fins a la retirada per ENRESA (Empresa Nacional de Residus Radioactius) .

Subscriure's al nostre butlletí