Les noves directives europees del paquet d'economia circular.

Per Adalmo, les noves directives suposen oportunitat perquè es corregeixin les deficiències que arrossega el nostre sector i posar Espanya entre els països més avançats del món en matèria deresidus.

El Diari Oficial de la Unió Europea va publicar fa un any les noves directives del paquet d’economia circular i encara queda per davant un intens treball perquè les disposicions d’aquestes normes estiguin en vigor abans del 5 de juliol de 2020. Les directives publicades són:

• Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2008/98 / CE sobre els residus.

El 13 de maig finalitza el termini de participació pública sobre la transposició, que suposarà la modificació de l’actual Llei bàsica en la matèria (Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats) o l’elaboració d’una nova norma que derogui l’anterior.

• Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 1999/31 / CE relativa a l’abocament de residus.

Imposa nous objectius amb els quals aconseguir una reducció progressiva del dipòsit d’abocaments aptes per al reciclatge o un altre tipus de valorització, planteja impedir o reduir els efectes negatius en el medi ambient de l’abocament de residus durant tot el cicle de vida de l’abocador, proposa una reducció de fins al 10% de la quantitat de residus municipals dipositats en abocadors, així com impedir que els residus que hagin estat recollits per separat per a ser preparats per a la reutilització i per ser reciclats, puguin ser admesos en un abocador.

• Directiva (UE) 2018/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 94/62 / CE relativa als envasos i residus d’envasos.

Es pot resumir en dues paraules: reutilització i reciclatge.

• Directiva (UE) 2018/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifiquen la Directiva 2000/53 / CE relativa als vehicles al final de la seva vida útil, laDirectiva 2006/66 / CE relativa a les piles i acumuladors i als residus de piles i acumuladors i la Directiva 2012/19 / UE sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.

Aquestes modificacions de la normativa europea s’han fet seguint el principal objectiu de la política comunitària en matèria de residus, és a dir, seguint l’objectiu de convertir Europa en una societat eficient en l’ús dels recursos, que produeixi menys residus i que utilitzi com a recurs, sempre que sigui possible, els que no poden ser evitats. En definitiva, substituir  una economia lineal basada en produir, consumir i llençar, per una economia circular en què es reincorporen al procés productiu una i altra vegada els materials que contenen els residus per a la producció de nous productes o matèries primeres.

L’economia circular, un nou model de creixement que, a Europa, ha deixat de ser un conjunt de mers plantejaments per esdevenir una realitat.

Subscriure's al nostre butlletí