Mesures urgents en matèria de medi ambient per fer front al COVID-19

L’emergència sanitària que ha generat la propagació del COVID-19 a tot el món ha obligat els governs a adoptar mesures de tot tipus per lluitar contra l’onada de contagis i mitigar els efectes econòmics i socials que aquest fenomen està produint.

A les Illes Balears, el passat 20 de març s’ha publicat el Decret Llei 4/2020, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressupostos per a fer front a l’impacte econòmic i social de l’Covid-19.

Aquest decret incorpora mesures extraordinàries en relació amb la gestió de residus sanitaris que presentem a continuació:

-Els residus sanitaris procedents de pacients diagnosticats o sospitosos de patir el COVID-19 seran considerats residus de risc (perillosos).

-La seva segregació, recollida, emmagatzematge, transport i gestió, incloent el tractament final i eliminació, es durà a terme atenent el que estableix per als residus sanitaris de grup III del Decret 136/1996, de 5 de juliol, d’ordenació de la gestió dels residus sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Es identificaran els dipòsits amb una etiqueta de AÏLLAMENT i es prioritzarà el seu transport fins a la nostra planta de tractament.

-Els residus tallants i punxants que continguin o puguin contenir líquids biològics o secrecions, es recolliran en envasos rígids de tancament hermètic.

-Per als equips de protecció individual (EPI), materials de cura, gases, sondes, bosses de sèrum buides, tubuladures i altres, es recolliran en recipients d’un sol ús, rígids i totalment estancs, opacs a la vista, resistents a la trencament i a prova de punxades, de tancament especial hermètic i que no puguin obrir-se de forma accidental. També es podrà utilitzar l’opció de bosses d’un sol ús impermeables i opaques a la vista, galga 600 per a un màxim de 60 litres o doble bossa de galga 300, de tancament que no pugui obrir-se de forma accidental. Fins que es procedeixi a el tancament definitiu de les bosses per a la recollida, aquestes hauran de romandre en una estructura suport o contenidor adequat proveït de tapa d’acció no manual.

-Excepcionalment en casos amb aprovació expressa per part de l’administració competent en matèria de residus i salut pública, es permetrà l’emmagatzematge en períodes superiors als previstos en el Decret 136/1996 (5 dies si la temperatura de el local no excedeix de 4 ° C, o 1 mes per als residus tallants, punxants i agulles).

-El seu transport fins a les plantes o instal·lacions de tractament o eliminació autoritzades, inclòs el transport marítim entre illes, tindrà consideració d’essencial.

-Atès el seu caràcter infecciós, no es permet en cap cas la seva eliminació per abocament.

Subscriure's al nostre butlletí