No s'accepten aparells elèctrics i electrònics barrejats amb altres residus metàl·lics

El present comunicat té l’objectiu d’informar sobre la forma de procedir en el lliurament de Residus d’Aparells Elèctrics i/o Electrònics (RAEE) en les instal·lacions de Adalmo, amb l’objectiu d’evitar futures incidències en la recepció de materials.La gestió dels residus d’aparells elèctrics (RAEE) està regulada pel Reial decret 10/2015, de20 de febrer. Aquesta normativa obliga al productor o centre de recepció del RAEE al seu lliurament a un gestor autoritzat per al seu tractament, ja que aquests residus (geleres, aparells d’aire condicionat, TV, etc.) estan classificats com a residu perillós i han de gestionar-se com a tal.La legislació vigent té com a objectius:- Reduir la quantitat d’aquests residus i la perillositat dels components.

– Fomentar la reutilització dels aparells i la valorització dels seus residus.

– Determinar una gestió adequada tractant de millorar l’eficàcia de la protecció ambiental.- Millorar el comportament ambiental de tots els agents que intervenen, en particular el dels implicats en la gestió de residus.Adalmo disposa d’autoritzacions per a la recollida i recepció d’aquest tipus de residus ja tal efecte els informem sobre el fet que el transport, càrrega i descàrrega dels RAEEs ha de realitzés de manera que es descarti qualsevol deterioració dels mateixos que pugui dificultar o impedir la millor descontaminació o el possible reciclat.Per facilitar el seu correcte tractament únicament s’acceptaran equips sencers i sense barrejar o empaquetar amb altres materials metàl·lics, doncs això és indicatiu d’una incorrecta gestió prèvia.Tengui en compte que la mescla, i més encara, la compactació dels RAEE’s fa gairebé impossible la seva detecció i posterior separació per part de Adalmo.

Subscriure's al nostre butlletí