Nou format de comunicació de productor de residus

Els productors de residus perillosos i els productors de residus no perillosos si superen les 1000 Tn/any, estan obligats a realitzar una comunicació prèvia a l’inici de l’activitat (instal·lació, ampliació, modificació substancial o trasllat) davant l’òrgan ambiental competent de la Comunitat Autònoma on estiguin situades, segons estableix en el seu article 29 la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.

Les instal·lacions i activitats afectades per aquesta norma que pretenguin comunicar la producció de residus perillosos o bé modificar les dades declarades amb anterioritat, hauran de procedir a aportar la informació contemplada en l’Annex VIII de la citada Llei, mitjançant la presentació del nou formulari habilitat a la pàgina web del Servei de Residus de la Conselleria de Medi Ambient.El format d’aquest formulari ha canviat per incloure la codificació de les operacions d’eliminació o valorització dels residus produïts, les condicions d’emmagatzematge, el lliurament de NIF i escriptura de l’empresa, així com el contracte de tractament amb un gestor autoritzat com és Adalmo.

Les comunicacions prèvies permeten el començament de l’activitat des del moment de la seva presentació. Una vegada revisada pel Servei de Residus la documentació presentada al costat de la comunicació prèvia, si tota és correcta, passaran a formar part d’un registre públic en el qual obtindran un codi NIMA (Nombre d’Identificació Mediambiental), que també es pot consultar a la pàgina web del Servei de Residus. En canvi, si la documentació no és correcta, la Conselleria de Medi Ambient enviarà una carta d’esmena de deficiències, perquè un termini determinat es presenti la documentació adequada. 

En aquest enllaç trobaràs tota la documentació necessària

Subscriure's al nostre butlletí