Projecte de millora de les instal·lacions de tractament i valorització de residus de Milà

El Consorci de Residus i Energia de Menorca, format pels ajuntaments de Menorca i el Consell Insular, ha presentat el projecte de millora de les instal·lacions de tractament i valorització de residus des Milà.

Aquest projecte ha estat desenvolupat per l’empresa concessionària, UTE MILÀ (integrada per Ferrovial i Adalmo), i garanteix l’assoliment dels objectius de tractament fixats en el Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus de Menorca vigents en l’actualitat. En el disseny del projecte s’ha prioritzat el tractament específic de les fraccions orgàniques amb l’objectiu de maximitzar la recuperació de subproductes valoritzables i també la recuperació de combustible sòlid, nou material que es podrà recuperar de la fracció resta per a la seva valorització. El desenvolupament del projecte consisteix en 5 parts:

 1. Abocador Milà I: reparació, condicionament i millora del sistema de segellament de l’abocador.

 2. Àrea noves plantes de tractament: construcció de les noves plantes de tractament de residus.

 3. Abocador Milà II a clausurar: segellat i restauració ambiental de l’abocador de Milà II.

 4. Ampliació abocador Milà II: actuacions de millora de la Fase I d’ampliació de l’abocador de Milà II, cel·la III i bassa lixiviats.

 5. Àrea d’ampliació Milà II: futures cel·les.

La durada del contracte és de 25 anys i compte amb una inversió total de 20.738.528,63 €, de la qual ja se n’han executat 4.100.000 €.

Part executada

Des de l’inici del nou contracte, en el mes de desembre de 2015, ja s’han portat a terme les següents actuacions:

 1. Actuacions en el sistema de drenatge i d’adequació de les superfícies: reparació i adequació d’estructures de drenatge existents malmeses (2.600m) i execució de noves estructures de drenatge (280m).

 2. Estudi hidrogeològic: el paper de les aigües subterrànies en la generació de lixiviats (2017/19): execució de 7 nous piezòmetres; definició d’un model de flux subterrani; caracterització hidroquímica del sistema d’estudi; elaboració d’un model conceptual del funcionament.

 3. Balanç hídric: un cop definit el model conceptual del funcionament hidrogeològic (abril 2009) s’estarà en disposició de realitzar un balanç hídric.

 4. Reparació del fons de la cel·la III: alliberar les subpressions en el sistema d’impermeabilització; monitorització del nivell d’aigües subterrànies estacional i garantir la seva estanqueïtat.

 5. Redistribuir i compactar els residus ja dipositats de cara a millorar l’estabilitat de la cel·la III: correcció de pendents per afavorir l’escolament superficial.

 6. Execució d’un nou sistema d’impermeabilització i drenatge de lixiviats de la cel·la III: clausura amb geosintètics dels residus existents; construcció de nous punts de control de lixiviats entre els sistemes d’impermeabilització; construcció d’un nou drenatge per gravetat dels lixiviats, pels nous residus a dipositar.

 7. Adequació de la bassa de lixiviats: augment del volum d’emmagatzematge; eliminació de les subpressions en la solera de la bassa; implantació d’un nou sistema de fuites.

 8. Restitució morfològica de la superfície a segellar: captació i gestió de lixiviats; captació i drenatge de les aigües netes; impermeabilització dels talussos on es recolzaran les noves fases d’ampliació de l’abocador; redacció i execució d’un projecte de desgasificació i gestió dels gasos de l’abocador; i estudi hidrogeològic en continu durant les obres, per conèixer el funcionament de les aigües subterrànies en la generació de lixiviats. En total s’ha remodelat una superfície de 7,55 Ha i s’ha segellat definitivament una superfície de 4,75 Ha.

 9. Instal·lació d’un mòdul d’osmosis en dues fases: una primera funcionant a una pressió màxima de 80 bar i una segona etapa a 65 bar per afinar el permeat final. Com a resultat final s’obté un 85% de permet que es pot reutilitzar en la pròpia instal·lació i un 15% de concentrat.

 10. Aigua potable: substitució de l’escomesa des del Camí de Milà fins a les instal·lacions, 485 m.

 11. Escomesa elèctrica: reparacions als transformadors extern i intern, inspecció dels transformadors per OCA.

 12. Legalització dels dipòsits de gasoil.

 13. Forn incinerador: Nou encofrat de la cambra de combustió i aspirador de cendres, substitució de parrilles, reparació de l’elevador, substitució de les sondes i sistemes de control.

 14. Sistema contra incendis: reparació del grup contra incendis i revisió dels hidrants de l’abocador.

 15. Avançament d’inversions: instal·lació d’un separador d’inducció per l’alumini i instal·lació d’una nova premsa pels subproductes.

 16. Tromel mòbil: Instal·lació d’un tromel pel període de transició de la construcció de la nova planta.

 17. Il·luminació i ventilació: millores en el sistema d’il·luminació i ventilació a la planta d’EELL.

 18. Seguretat i salut: adaptació de les instal·lacions del personal al RD 664/97.

 19. Sistemes de gestió: Inici del desenvolupament de sistemes de gestió d’acord amb la ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Següents passes

a) Instal·lació d’una planta BRM pel tractament de lixiviats: Instal·lació d’una nova planta de tractament mitjançant la tecnologia de bioreactor de membrana (BRM) format per un tractament biològic i una separació per ultrafiltració seguit per un tractament físic-químic. La capacitat de tractament de la nova planta serà de 80 m3/dia.

b) Finalització de les obres d’impermeabilització i segellat de Milà II: instal·lació de geosintèctics; instal·lació del sistema de tractament del biogás; col·locació de les terres de restauració damunt el sistema d’impermeabilització; finalització del sistema de drenatge superficial d’aigües.

c) Construcció de les noves plantes de tractament de residus: Implantació de línia de tractament mixta per al tractament en torns independents de la fracció EELL i la fracció RESTA. El conjunt de processos que formaran part del tractament global estarà format per: recepció i alimentació, separació granulomètrica, separació densimètrica, estabilització i afí de la matèria orgànica, separació automàtica d’envasos, separació automàtica de paper, mòdul de granulació de CSR. La planta projectada considera les següents capacitats de disseny:

– Fracció resta (residus no seleccionats): capacitat de 50.000,00 t/any; règim de funcionament de 35 t/hora; i temps d’operació total de 1.681 t/any. L’any 2017 es van generar 47.614,59 tones d’aquesta tipologia de residus que ha de tendir a la baixa.

– Envasos lleugers (seleccionats en origen): capacitat de 4.000,00 t/any; règim de funcionament de 4,00 t/hora; i temps d’operació total de 1.324 t/any. L’any 2017 es van recollir selectivament 6.062,18 tones d’envasos lleugers. La nova planta tindrà la capacitat de tractar el doble dels envasos que actualment es recullen selectivament, ja que es tracta d’una fracció que ha de tendir a l’alça.

La versatilitat de la planta li permet que es pugui anar adaptant a mesura que s’incrementen les fraccions recollides selectivament, en detriment de la fracció resta.

Actualment s’està supervisant el projecte executiu definitiu, el qual s’exposarà al públic en les properes setmanes.

S’estima un temps d’execució de les obres de 18 mesos, tot i que l’obra s’ha planificat per tal de continuar rebent el flux habitual d’entrades de residus.

Tot i que els principals objectius marcats per la UE se centren en reduir la producció de residus en un 10% i en incrementar la recollida selectiva en un 50% per l’any 2020, tot això des de l’origen, l’eficiència de la planta permetrà revaloritzar un 70% de les entrades de residus domèstics que arribin a la planta, amb el consegüent estalvi d’emissions i d’espai que això comporta.

Subscriure's al nostre butlletí