Publicat al BOE, ADR 2015

Entre les disposicions generals del Butlletí Oficial de l’Estat de 16 d’abril de 2015 es publica amb el títol “Esmenes als Annexos A i B de l’Acord Europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR 2015), adoptades en Ginebra l’1 de juliol de 2014”.El ADR és un acord internacional en el qual es regulen les mercaderies perilloses que poden transportar-se per carretera, incloent les operacions d’embalatge, de càrrega, d’ompliment o de descàrrega relacionades amb aquests transports, sent l’objectiu del ADR la prevenció de riscos per a les persones, els béns o el medi ambient. Igualment es regulen els equips i vehicles que poden utilitzar-se per a aquests transports, així com la formació del personal implicat en les operacions relacionades amb mercaderies perilloses.La norma és d’interès a qualsevol empresa l’activitat de la qual comporti el transport de mercaderies perilloses per carretera, com Adalmo, ja que hi ha residus que també són mercaderia perillosa. La versió del ADR de 2015, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015, serà d’aplicació obligatòria a partir de el  1 de juliol de 2015. Després d’aquest període d’adaptació les empreses hauran d’atendre, entre altres novetats:

  • Millora els criteris per assignar grup d’embalatge a alguns líquids viscosos inflamables, tals com a pintures, esmalts, laques, vernissos, adhesius i productes abrillantadors.
  • Criteris sobre matèries comburents.
  • Modifica i inclou un bon nombre de disposicions especials aplicables a matèries i objectes concrets, entre els quals destaquen mercaderies radioactives, dispositius piromecànics, pintures, així com, piles i bateries de liti entre uns altres.
  • Matisa diferents instruccions d’embalatge, destacant la P200 i la P208, així com P906 relativa a Difenils i Terfenils policlorat (PCB PTC) o polialogenat i la nova P907 sobre piles i bateries d’ió liti o de metall liti.
  • Modifica diverses consideracions en relació al marcatge d’embalatges que contenen embalums amb quantitats exceptuades, matèries perilloses per al medi ambient, l’advertiment per a vehicles i contenidors contenint matèries utilitzades amb finalitats de refrigeració o condicionament i el símbol relatiu a la càrrega màxima de apilament autoritzada per GRG (IBC).
  • Aclareix el format de totes les plaques etiqueta, per les quals s’explicita que hauran de tenir la forma d’un quadrat col·locat sobre un vèrtex formant un angle de 45º.
  • Concreta noves disposicions especials per al transport d’embalatges rebutjats, buits sense netejar.
  • Les instruccions escrites amplien la prohibició de fumar en usar cigarrets electrònics o dispositius similars.

Subscriure's al nostre butlletí