Reformes, desmantellament i neteja industrial

Arribat aquest moment de l’any en el qual es tanquen molts establiments, arriba també el moment de fer reformes i de renovar les instal·lacions i els equipaments que han deixat de funcionar o han quedat obsolets. A Adalmo ens ocupem de totes ses accions necessàries per sa posada fora de servei d’instal·lacions, estructures o equips, d’una forma segura, selectiva i eficient econòmicament, incloent sa descontaminació i sa retirada de tots els residus generats.

També realitzam ses tasques de desballestament industrial: desmuntar i trossejar els elements metàl·lics (estructura, maquinària), mitjançant oxitall o amb cisalles.

El desmantellament inclou sempre una part important de treballs manuals de desmuntatge, separació i gestió de materials. Adalmo realitza una important tasca en aquest camp, ja que es nostre treball no es limita al desmantellament pròpiament dit, sinó que inclou s’acondicionament, tractaments de recuperació i també es trasllat a gestor final dels diferents tipus de residus generats. Per això li facilitem contenidors per sa recollida de metalls i altres residus ajudant-lo en es seus desmuntatges industrials, i disposem de camions de diferents dimensions i capacitats proveïts de grues per arribar fins a on altres no arriben.

A més, en es cas que hi hagi residus perillosos (amiant, PCB, dipòsits de combustible, sòls contaminats) realitzam sa descontaminació mitjançant s’actuació d’especialistes, que els retiren i descontaminen s’espai de treball per poder realitzar qualsevol altra tasca.

Aquesta gestió integral dels residus és la clau que ens distingeix com a empresa especialitzada, sempre orientada fonamentalment a posar la darrera tecnologia al servei del medi ambient. Demani’ns valoració dels seus treballs sense compromís, segur que sortirà guanyant.

Subscriure's al nostre butlletí