Reformes, desmantellament i neteja industrial

En Adalmo realitzam labors de desballestament industrial: desmuntar i trossejar els elements metàl·lics (estructura, maquinària) mitjançant oxicort o amb cisalles. També ens ocupam de totes les accions necessàries per a la posada fora de servei d’instal·lacions, estructures o equips, d’una forma segura, selectiva i eficient econòmicament, incloent la descontaminació i la retirada de tots els residus generats.El desmantellament inclou sempre una part important de treballs manuals de desmuntatge, separació i gestió de materials. Adalmo realitza una important labor en aquest camp, ja que el nostre treball no es limita al desmantellament pròpiament dit, sinó que inclou el condicionament, tractaments de recuperació i també el trasllat al gestor final dels diferents tipus de residus generats. Per a això li facilitam contenidors per a la recollida de metalls i altres residus ajudant-li en els seus desmuntatges industrials, i disposam de camions de diferents dimensions i capacitats, proveïts de grues, per arribar fins a on uns altres no arriben.A més, en el cas d’existir residus perillosos (amiant, PCB, dipòsits de combustible, sòls contaminats) realitzam la descontaminació amb l’actuació d’especialistes, que els retiren i descontaminen l’espai de treball per poder realitzar qualsevol altra labor.Aquesta gestió integral dels residus és el signe que ens distingeix com a empresa especialitzada, sempre orientada fonamentalment a posar la darrera tecnologia al servei del medi ambient. Demani’ns valoració dels seus treballs sense compromís, segur que sortirà guanyant.

Subscriure's al nostre butlletí