Retirats dos mil quilos de RAEE a IB3

Des d’Adalmo considerem que és fonamental realitzar un consum responsable i dipositar els vells aparells en els corresponents punts de recollida o lliurar-los a un gestor autoritzat per la seva recuperació i reciclatge, com ha fet el Ens Públic de RTVIB (IB3).

Segons el Reial Decret 110/2015, es consideren aparells elèctrics i electrònics (AEE) a tots els aparells que per funcionar degudament necessiten corrent elèctric o camps electromagnètics. Aquests aparells poden contenir substàncies perilloses, com el cadmi, mercuri, plom, arsènic, fòsfor, olis perillosos i gasos que esgoten la capa d’ozó o que afecten a l’escalfament global com els clorofluorocarbonis (CFC), hidroclorofluorocarbonis (HCFC), hidrofluorocarburs (HFC ), hidrocarburs (HC) o amoníac (NH3), que poden emetre al medi ambient o ser perjudicials per a la salut humana si, un cop que es converteixen en residus (RAEE), els aparells no es gestionin i es tracten adequadament.

Adalmo està autoritzat com a gestor per a la recollida d’aquests residus adaptada al nou marc normatiu, i col·labora amb l’adequat tractament d’aquest tipus de residus amb l’objectiu de captar major quantitat i canalitzar els residus generats reduint l’impacte mediambiental.

Subscriure's al nostre butlletí