Visita de la Junta de Govern del Consorci de Residus i Energia de Menorca a les obres de la planta de tractament de residus

Aquest octubre, els representants dels Ajuntaments i del Consell Insular que formen part de la Junta de Govern del Consorci de Residus i Energia de Menorca han visitat l’Àrea de Residus de Milà, gestionada per la UTE Cespa-Adalmo, on han pogut constatar l’evolució de les obres en curs. Cap a finals d’agost es van iniciar les proves de funcionament de la planta de tractament de residus, que han continuat durant el mes de setembre, amb la finalitat d’ajustar les instal·lacions per assolir els objectius de rendiment establerts.

Les obres de construcció de la nova planta, iniciades el gener de 2019 i amb un pressupost de 8.027.272,52 €, han suposat la demolició gairebé total de les existents i la implantació d’una línia mixta per al tractament independent de la fracció d’envasos lleugers i de la fraccióresta (residus mesclats), a fi de permetre la valorització d’aproximadament el 70% de residus, i reduir al mínim la fracció que acabi dipositada a l’abocador per allargar-ne la seva vida útil.

Un dels trets distintius és que es contempla la recuperació de part del rebuig com a combustible sòlid recuperat dels residus (CSR), que permet reduir el percentatge de rebuig destinat a l’abocador en aproximadament un 30% del total d’entrades a la planta, quana les instal·lacions anteriors el rebuig generat destinat a l’abocador era d’aproximadament un 70%.

Aquestes instal·lacions estaran formades per la zona de recepció i alimentació, separació granulomètrica, separació densimètrica, estabilització i afinat de la matèria orgànica, separació automàtica d’envasos, separació automàtica de paper i premsa per a la generació de bales de les diferents tipologies de residus recuperats per enviar a valorització.

Subscriure's al nostre butlletí