La gestió adequada de residus es basa en aconseguir el màxim profit dels recursos materials continguts en els mateixos, mitjançant la seva reutilització i aprofitament per a altres usos. Seguint aquest principi, a Adalmo, mitjançant un sistema de tractament, apliquem operacions les quals ens ajuden a modificar característiques físiques, químiques o biològiques dels residus, per a recuperar materials o substàncies valoritzables, ja sigui per facilitar l’extracció de primeres matèries secundàries, l’ús com a font d’energia o adequar el rebuig pel seu posterior tractament final.

A més, la compra i recollida de ferralla i la recuperació de metalls és un dels principals serveis que oferim a Adalmo impulsats pel nostre compromís d’aconseguir un desenvolupament sostenible que protegeixi el medi ambient. El gran volum de compra de ferralla i recuperació de metalls que gestionem actualment, ens converteixen en el principal exportador d’aquest tipus de residus en Illes Balears.

Metalls i ferralla

Els metalls fèrrics i no fèrrics (xatarra) són un dels principals residus que es deriven de l’activitat industrial i domèstica. Com que és un residu molt comú a Adalmo oferim, reafirmant el seu compromís amb el desenvolupament sostenible, la reutilització i el reciclatge dels materials consumits, la gestió integral d’aquests residus. Dins aquest procés de recuperació, Adalmo s’encarrega de la recollida, recepció i tractament d’aquests residus a les instal·lacions autoritzades.

Paper i cartró

A causa de l’ús d’aquest material en gran part de la nostra vida quotidiana es generen grans quantitats d’aquest residu. Ja que el paper y el catró, en gran part pot ser reciclat per tenir una segona vida, a Adalmo, oferim un servei de recollida i gestió per a aquest tipus de material ajudant a reduir el consum del recurs i frenar la desforestació. A més, per tal de brindar una major seguretat als nostres clients, oferim contenidors per a paper de caràcter confidencial.

Plàstics

El plàstic és un material que triga uns 180 anys a descompondre depenent de la naturalesa d’aquest i, degut al seu ús excessiu, es generen grans quantitats d’aquest tipus de residu. La importància de la correcta gestió i el reciclatge del plàstic recau en el coneixement del material. Adalmo, coneix aquesta gestió i, per aquesta raó, es dedica a la recollida, classificació i permetrà el reciclatge del residu.

Valorització energètica del CDR

Alguns dels residus que recollim, al no poder ser recuperats o reciclats, són valoritzats mitjançant la creació d’un subproducte anomenat CDR (Combustible Derivat de Residus). El CDR és un combustible preparat mitjançant residus no perillosos per a la valorització energètica en plantes d’incineració o co-incineració a causa del seu alt poder calorífic.

Tenint en compte les necessitats que es vagin a cobrir als nostres clients i, sobretot, el tipus de residu que es vagi a dipositar, en Adalmo, oferim diferents tipus de contenidors. Aquest tipus de contenidors s’utilitzaran tant per a la deposició de el residu com per al transport de la mateixa en molts casos fins a les nostres instal·lacions.

Entre els nostres contenidors i maquinària especialitzada en la deposició i gestió de residus es troben els següents:

Contenidor tipus K: Dipòsit de 5 metres cúbics de capacitat, ideal per a residus de demolició, construcció i ferralla

Contenidor tipus P: Dipòsit de 11 metres cúbics de capacitat, ideal per a residus de demolició, construcció i ferralla

Contenidor tipus C: Dipòsit de 25 metres cúbics de capacitat, ideal per a residus voluminosos i ferralla

Compactadora de paper, envasos i residus sòlids urbans

Compactadora de vehicles

Camió pop

Subscriure's al nostre butlletí