A Adalmo, com a gestor de residus autoritzat, tenim l’objectiu de contribuir plenament en la creació d’una economía circular. Ens encarreguem de donar servei d’assessorament i recollida de residus sòlids urbans, a més de disposar d’un departament tècnic especialitzat en l’assessoria i formació dels seus clients sobre la correcta gestió de residus.

El nostre servei de gestor de residus ofereix també la implantació de punts verds, punts nets, servei de recollida selectiva i assessorament ambiental, així com podes, neteja d’àrees limitades, etc. Tant per a petites empreses i particulars com grans corporacions.

A més, realitzem la tramitació de tot tipus de documentació ambiental facilitant-ne la gestió.

Residus urbans: ÉS MILÀ.

Des del 2015, es va formalitzar la unió del servei públic de tractament, valorització i eliminació de residus a l’àrea de Gestió de Residus de Milà a Menorca juntament amb diverses empreses del sector privat, una d’elles Adalmo, formant la UTE ES MILÀ.

La planta proporciona, mitjançant les millors tecnologies disponibles al mercat, el tractament específic de les fraccions orgàniques i la separació de les diferents fraccions de residus per al reciclatge posterior fora de l’illa. Tot això, per tal de potenciar el reciclatge dels residus, garantir la sostenibilitat de l’illa i els municipis consorciats.

Punts nets

Mitjançant el servei d’assessorament i recollida de residus, Adalmo s’ha consagrat com a referent en disseny, manteniment i explotació de diferents punts verds de les illes.

Desamiantat

Adalmo, inscrit al RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) amb el número d’autorització RERA/07/00017/07, ens atorga la possibilitat de realitzar tot tipus de treballs amb materials que contenen amiant.

Tenim un equip tècnic capacitat en l’assessorament, estudi, detecció i elaboració de Plans de Treball. Així com, un equip especialitzat capaç de retirar, desmuntar i condicionar el material de fibrociment amb amiant.

Servei d’emergències 24 h

Gràcies al nostre equip tècnic i professional especialitzat, oferim un servei d’atenció permanent en cas de produir-se una situació accidental d’abocament de substàncies químiques perilloses per causes de manipulació i / o emmagatzematge.

La nostra Unitat d’Intervenció Immediata, com a gestors de residus especialitzats, no només actua en cas de produir-se una situació de risc, sinó que també exerceix tasques de supervisió i prevenció de la zona d’actuació, i dels equips d’emergència instal·lats per a tal fi.

Desballestament i neteja industrial

A Adalmo realitzem tasques de desballestament industrial: desmuntatge i trossejat d’estructures i maquinària mitjançant oxitall o amb cisalles, d’una forma segura, selectiva i eficient econòmicament. Tot això, incloent la descontaminació i retirada de tots els residus generats que, per mitjà de tecnologies eficients, són classificats atenent a les seves propietats i preparats per al seu reciclatge posterior.

Descontaminació de sòls

Mitjançant personal tècnic especialitzat es realitzen estudis detallats de contaminació i plans de descontaminació per a la seva aprovació per l’administració competent, així com els treballs de descontaminació i posterior gestió dels residus retirats.

Servei de gestió de paper confidencial

Totes les empreses emmagatzemen dades personals, tant de clients, treballadors i proveïdors en paper i, al ser de caràcter personal i privat el seu emmagatzematge i destrucció ha de complir amb el que estipula la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). Per facilitar la gestió d’aquest tipus de documents, a Adalmo, oferim la possibilitat de lloguer de contenidors amb clau per a la seva deposició i el servei de retirada, per preservar la privacitat.

Servei d’auto-compactadora i serveis de camió-pop

Al sector de la recollida de residus un compactador és un element tan característic com necessari. Gràcies a la poca dimensió d’aquestes màquines compactes i la seva funció de compressió, redueixen el volum del residu permetent l’entrada de més quantitat. D’aquesta manera, el residu queda dipositat en un lloc tancat i hermètic, evitant  olors desagradables o vessaments.

A Adamo comptem amb nous camions-pop, especialitzats en la càrrega i descàrrega de tot tipus de residus en el propi camió, que són portats als nostres centres o Plantes per al seu tractament. Aquests permeten aixecar qualsevol material del terra a causa del seu accionament resistent i direccionar-lo cap al contenidor.

Tenint en compte les necessitats que es vagin a cobrir als nostres clients i, sobretot, el tipus de residu que es vagi a dipositar, a Adalmo, oferim diferents tipus de contenidors. Aquest tipus de contenidors s’utilitzaran tant per a la deposició del residu com per al transport de la mateixa en molts casos fins a les nostres instal·lacions.

Contenidor tipus K: Dipòsit de 5 metres cúbics de capacitat, ideal per a residus de demolició, construcció i ferralla

Contenidor tipus P: Dipòsit de 11 metres cúbics de capacitat, ideal per a residus de demolició, construcció i ferralla

Contenidor tipus C: Dipòsit de 25 metres cúbics de capacitat, ideal per a residus voluminosos i ferralla

Contenidor per a oli mineral

Compactadora de paper, envasos i residus sòlids urbans

Compactadora de vehicles

Subscriure's al nostre butlletí